European Carp
Fishing Association

Společnost, která se zabývá pořádáním mezinárodních rybářských závodů.

Více o nás ...

O nás a našich cílech

Náš tým čerpá z letitých zkušeností, a to jak z pozice závodníků, tak z pozice pořadatelů a organizátorů v českém i mezinárodním prostředí. Tyto závody jsou určeny jak pro dospělé, tak i pro děti.

Naším cílem je nabídnout závodníkům i všem účastníkům nezapomenutelný zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. Při pořádání se snažíme nastavit taková pravidla a podmínky, aby byl závod pro všechny maximálně spravedlivý a každý tak měl možnost ukázat svoje umění před ostatními soutěžícími.

Tým profesionálů

Petr Šurek | Tereza Aster Vágnerová | Jakub Vágner | Vít Černý

Přednosti závodu

největší v ČR

100 míst

až 8 m hloubka

zatopená vesnice

zatopený les

O závodu

Každý závod je pro nás nejen prací, ale hlavně naším životním koníčkem, a proto se snažíme, aby vše bylo perfektní - organizace i atmosféra.

Spolupráce s ...

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Vznikl v roce 1990 odštěpením od Českého rybářského svazu na základě Usnesením ustavujícího sjezdu konaného ve Znojmě.

Hlavní a vedlejší hospodářská činnost:

 • Hlavní činností Svazu je naplňování poslání a plnění úkolů vymezených ve Stanovách. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost není hlavní činností Svazu ani jeho organizačních jednotek.

 • Hlavní činnost Svazu a jeho organizačních jednotek může být financována především z členských příspěvků, příjmů za prodej povolenek k lovu ryb a vodních organizmů, příjmů z prodeje rybích násad a tržních ryb, grantů a dotací, darů a zisku z vedlejší hospodářské činnosti. 

 • Svaz a jeho organizační jednotky mohou vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost pouze za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku.

 • Zisk z činnosti Svazu a jeho organizačních jednotek lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Svazu a organizačních jednotek. 

 • Předmětem vedlejší hospodářské činnosti Svazu je:

a)  pořádání odborných, společenských a sportovních akcí v oboru rybářství,
b)  výroba rybích násad a tržních ryb za účelem jejich prodeje.

Poslání svazu je:

 • spolčování občanů vedených společným zájmem o rybářství ve smyslu právních předpisů upravujících rybářství,

 • uplatňování společného zájmu pobočných spolků jakožto organizačních jednotek Svazu,

 • podílení se na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí, 

 • podílení se na mimoškolní výchově dětí a mládeže na úseku rybářství, ochrany přírody, krajiny a životního prostředí,

 • rozvíjení a popularizování rybářství a rybářského sportu.

Působnost:

 • Moravský rybářský svaz, z.s. obhospodařuje rybářské revíry na celém území Jihomoravského kraje, na převážné většině území Zlínského kraje a částečně na území Olomouckého kraje a kraje Vysočina. 

POVODÍ MORAVY

Povodí Moravy, s.p. zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí Moravy.

Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Náměšti nad Oslavou, Olomouci a Uherském Hradišti. Celkem podnik působí na území 7 krajů a 67 obcí s rozšířenou působností.

Základní činnosti jsou určeny zakládací listinou a vyplývají ze zákonných norem, zejména zákona č. 254/2001 Sb. " o vodách", zákona č. 305/2000 Sb. "o povodích" a zákona č. 77/1997 Sb. " o státním podniku" v platném znění.

Na území o rozloze 21 132 km2 spravuje celkem:

 • 10 770 km vodních toků
  (z toho 3 754 významných vodních toků)

 • 1 109 km ochranných hrází

 • 30 významných vodních nádrží

 • 137 malých vodních nádrží

 • 175 jezů a 95 stupňů

 • 13 plavebních komor

 • 15 malých vodních elektráren

Jedná se zejména o:

 • správu a údržbu významných a určených drobných vodních toků včetně toků hraničních

 • provozování a údržbu vodních děl

 • zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod

 • investiční činnost včetně protipovodňových opatření

 • sledování stavu a péči o koryta vodních toků a pobřežních pozemků, přípravu a zajišťování jejich úprav

 • poskytování technických, ekonomických a jiných údajů na vyžádání vodoprávních úřadů, podávání podnětů, návrhů a vyjádření pro správní rozhodování na úseku státní správa ve vodním hospodářství

 • vytváření podmínek pro oprávněná nakládání s vodami

 • spolupráci při zneškodňování havárií na vodních tocích

 • řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy

 • činnost v oblasti plánování podle vodního zákona

 • činnost akreditovaných laboratoří

 • geodetické služby

 • poradenská činnost

 • výroba elektrické energie

 • rybné hospodářství.

NOVOMLÝNSKÁ NÁDRŽ

Nádrž Novomlýnská je čtvrtou největší zásobárnou vody v České republice. Vodní plocha pod pálavskými kopci je větší než 1600 hektarů, což ji dělá největším rybářským revírem na Moravě (východní část České republiky). Je zde tedy dostatek místa pro všech 100 startujících  týmů.

Nádrž se nachází v nejjižnější části Jižní Moravy mezi městy Brno a Břeclav. Tato oblast je známa jako nejteplejší na našem území.

Novomlýnská nádrž je jednou z nádrží, které tvoří komplex 3 nádrží na 235 km dlouhé řece Dyje. Horní nádrž nese jméno Mušovská, střední se jmenuje Věstonická a dolní se nazývá Novomlýnská. Komplex byl vystavěn mezi roky 1975 a 1988 jako ochrana proti záplavám, zdroj elektrické energie, zásobárna vody pro zavlažování a také pro rekreaci s možností rybaření. Novomlýnská nádrž není sice největší, ale je určitě nejhlubší.

Maximální hloubka je okolo 8 metrů, což dělá nádrž neuvěřitelně úživnou. Díky tomu ryby rostou mnohem rychleji než kdekoliv jinde u nás.

Každý závod je pro nás nejen prací, ale hlavně naším životním koníčkem.

přijeďte a posuďte sami