18 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (23)

18A

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem při registraci.

18B

Je přísně zakázáno jakkoliv přemisťovat kameny na koruně hráze nebo je používat k ukotvování bivaku atd. Dále je zakázáno jakkoliv narušovat betonovou hráz hřebíky, kolíky apod. V případě, že bude některý z těchto prohřešků zjištěn, bude po týmu vymáhána pokuta, kterou určí společnost Povodí Moravy S.p.

18C

Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena podle počtu přihlášených týmů, viz 18D. Dojde-li ke zrušení závodu z důvodu vládního nařízení či z jiného rozhodnutí orgánů státní správy (Covid 19 apod.), vzniká nám nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou závodu ve výši 60 % startovného, závodníkům bude vráceno 40 % z celkové uhrazené částky. Zaplacením první splátky startovného tým souhlasí se všemi podmínkami konání závodu Stairs2Hell 2023, režimem plateb a storno podmínkami. Zároveň souhlasí s výší nákladů spojených s přípravou závodu ve výši 60 % startovného. 

18D

V případě, že nebude plně obsazena kapacita závodu, budou finanční ceny odpovídat následujícímu schématu. Ostatní ceny zůstávají beze změny.

Počet týmů / 1. místo / 2. místo / 3. místo

60 týmů / 12.000 EUR / 6.000 EUR / 3.000 EUR

75 týmů / 15.000 EUR / 7.500 EUR / 4.000 EUR

90 týmů / 18.000 EUR / 9.000 EUR / 4.000 EUR

100 týmů / 20.000 EUR / 10.000 EUR / 5.000 EUR

18F

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

18G

Všichni účastníci závodu Stairs2Hell se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou utrpěnou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodu, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí

18H

Po celou dobu konání akce budou přítomni oficiální kameramani a fotografové. Všichni účastníci závodu jsou povinni jim být plně k dispozici a vyhovět jejich požadavkům. Svým podpisem při registraci dávají závodníci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a k jejich použití pro komerční účely.