Pravidla závodu

1 | Registrace

1A

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky umístěné na webových stránkách závodu. Registrace bude spuštěna 1. 11. 2023. Na přihlášky zaslané před tímto datem nebude brán zřetel. 

1B

Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat týmy, které budou startovat na závodech Stairs2Hell. Maximální počet soutěžících týmů je 100.

1C

Týmy mohou být nejvýše tříčlenné. Všichni členové týmu mají stejná práva. Tým může být navíc doplněn o člena, který pořizuje online přenos. Tým má povinnost informovat e-mailem pořadatele o přítomnosti tohoto člena týmu. Tuto informaci tým zašle na adresu info@stairs2hell.com nejpozději do 5. září 2024. Účast tohoto člena je zpoplatněna viz 2C.

1D

Všichni členové týmu musí být starší 18 let. Z tohoto pravidla může být udělena výjimka, pokud tým předloží souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého závodníka na závodě Stairs2Hell.

1E

Týmy, které byly pořadatelem vybrány, obdrží e-mailem potvrzení o zařazení týmu na startovní listinu závodu.

1F

Tým, který po uhrazení první části nebo celého startovného zruší svoji registraci, zaplatí manipulační poplatek 2000 Kč. Od 1. března není možné startovné (zálohu) vrátit. Je možné si však najít náhradní tým. Po zaplacení startovného novým týmem bude týmu, který svoji registraci zrušil, vráceno uhrazené startovné ponížené o manipulační poplatek.

2 | Platby

2A

Startovné na závody Stairs2Hell 2024 je 50 000 Kč. Startovné je stejné za dvoučlenný i tříčlenný tým.

2B

První část startovného (30 000 Kč) musí být připsána na účet pořadatele nejpozději do 10 dnů od data obdržení potvrzení o zařazení týmu na startovní listinu závodu (1E). V případě, že do 10 dnů od obdržení platebních údajů nebude platba připsána na účet pořadatele, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším zájemcům.

Zbylá část startovného (20 000 Kč) musí být připsána na účet pořadatele nejpozději 31. 3. 2024. V případě, že celé startovné nebude uhrazeno včas, bude tým ze závodu vyloučen bez nároku na vrácení první části startovného.

2C

Platba za účast člena týmu se hradí při registraci. Účast je zpoplatněna částkou 2 400 Kč.

2D

Pro platby z Česka:
Číslo účtu: 277722890/0300
Zpráva pro příjemce: Přesný název týmu uvedený při registraci
Název banky: Československá obchodní banka (ČSOB)
Majitel účtu: European Carp Fishing Association s.r.o.

Pro platby ze Slovenska:
IBAN: CZ82 0300 0000 0002 7798 5965
SWIFT: CEKOCZPP
Název banky: Ceskoslovenska obchodni banka (CSOB)
Majitel účtu: European Carp Fishing Association s.r.o.

Zpráva pro příjemce: Přesný název týmu uvedený při registraci

3 | Vstupní registrace

3A

Každý tým je povinen zaparkovat svoje vozidla na vyznačeném centrálním parkovišti. Při vjezdu na centrální parkoviště si tým vylosuje pořadí losování.

3B

Tým parkuje všechna svá vozidla striktně na místech označených číslem shodným s vylosovaným pořadím losování. Následně se pak pěšky přesouvá k samotné vstupní registraci (obecní úřad Strachotín).

3C

Vstupní registrace týmu není možná bez vylosování pořadí pro následné losování lovných míst.

3D

Při vstupní registraci mají týmy za povinnost:

 1. Předložit ke kontrole vylosované pořadí losování.

 2. Předložit ke kontrole platné rybářské lístky a povolenky k lovu ryb na revíru Dyje 5 (461 024).

 3. Zkontrolovat svoje kontaktní údaje.

 4. Podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 5. Vyzvednout si GPS trackery a složit za ně vratnou kauci.

3E

Vstupní registrace se musí zúčastnit všichni členové týmu. V případě, že se nedostaví všichni závodníci týmu, nebude týmu umožněna vstupní registrace a tým nebude vpuštěn do závodu. Výjimka může být udělena pouze v případě řádné omluvy na email: info@stairs2hell.com . Tým, který se řádně nezaregistruje, ani se včas neomluví, se nebude moci závodu zúčastnit a startovné v plné výši propadá ve prospěch pořadatele.

4 | Losování

4A

Při příjezdu na parkoviště si týmy vylosují pořadí, v jakém půjdou k hlavnímu losování lovných míst. Losovat může kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezenci včas (po řádné omluvě), bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

4B

Je přísně zakázáno, aby tým po vylosování odjel, nebo se jakkoliv pohyboval na vylosovaném lovném místě. Jestliže zde bude tým přistižen, bude mu při tomto přestupku udělena žlutá karta. Jestliže bude tým přistižen na vodě od 5. 10. 2024 do zahájení závodu, a to na jakékoliv části jezera, bude tým ze závodu vyloučen. Týmy mohou odjet na vylosované lovné místo nejdříve v sobotu 5. října 2024 v 15.00 hodin (v koloně vozidel).

4C

Celý průběh losování je vysílán on-line na Youtube, Facebooku či Instragramu závodu Stairs2Hell. Pokud si týmy pořizují vlastní on-line záznam, mohou tak učinit, nicméně nelze však pořizovat on-line záznam/přenos přímo na pódiu. Člen, který pořizuje on-line záznam, musí zůstat pod pódiem.

5 | Kolona vozidel

5A

Vozidla všech týmů musí být nejpozději do 12.00 hodin dne 5. října 2024 v prostoru centrálního parkoviště. Od 14.30 hodin začnou být vozidla rovnána do kolon. Jestliže jakýkoliv tým naruší přípravu kolon svým pozdním příjezdem nebo svým neohlášeným odjezdem a pořadatel ho na centrálním parkovišti nenajde, obdrží tento tým žlutou kartu.

5B

Časový rozpis kolon je k dispozici na vstupní registraci.

5C

Je zakázáno svévolně opustit korunu hráze a sjet vozidlem pod ní. Pokud tak tým učiní, bude mu udělena žlutá karta.

5D

Závodníci seřazení v kolonách opustí v sobotu 7. října 2024 korunu hráze nejpozději v 18.00 hodin.

6 | Lovný sektor

6A

Lovné sektory jsou vyznačeny sprejem, cedulí s číslem místa a bójemi (každá bóje má svoji GPS pozici. Pokud jakýmkoliv vlivem přijde tým o bóji, platí GPS pozice, kterou má tým uvedenu v kartě). Každý tým bude mít ve svém lovném sektoru připravenu/y jednu až dvě bóje (dle vylosované pozice), které si musí umístit po zahájení závodu na zadané GPS pozice, a to nejdéle do jedné hodiny po zahájení závodu. Manipulovat s bójemi je od 6. 10. 2024 od 15.00 hodin zakázáno (čas může být prodloužen v případě boat banu)! Pokud nebudou bóje včas umístěny na vodě, obdrží tým žlutou kartu. 

Jestliže bude bóje posunuta povětrnostními vlivy, je možné si ji vrátit zpět na GPS pozici, ale jen za asistence rozhodčího. V případě manipulace s bójemi bez rozhodčího bude týmu udělena žlutá karta.

Vstupovat do sektoru během závodu smí pouze organizační štáb. Ostatní závodníci a návštěvníci mohou do sektoru vstupovat jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru. Tým si může postavit zázemí (bivaky) nebo umístit pruty po celém svém sektoru (s výjimkou vodohospodářských staveb viz 18B).

6B

V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest. Po uznání protestu nebude kapr týmu započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

6C 

Každý tým je povinen si převzít do zahájení závodu svůj sektor. Převzetí sektoru potvrdí svým podpisem do zápisu hlavnímu rozhodčímu. Jestliže po zahájení závodu tým zjistí, že nemá kde chytat, ačkoliv si lovný sektor převzal, bude takový tým ze závodu bez náhrady vyloučen.  

6D

V případě, že jakýkoliv tým bude chytat v cizím sektoru, bude bez náhrady ze závodu vyloučen. Každý tým zodpovídá za to, že chytá ve svém sektoru. Pořadatel všem závodníkům předá GPS souřadnice, které přesně vymezují jejich lovný sektor.

Jestliže tým vědomě či nechtěně opustí svůj lovný sektor (při zdolávání ryby nebo kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám), nahlásí toto neprodleně rozhodčímu závodu. Pokud tak neučiní a hlavní rozhodčí zjistí opuštění lovného sektoru až následně ze záznamu GPS trackeru (bod 6G), bude týmu udělena výstraha. V případě opakovaného porušení tohoto nařízení pak žlutá karta.

6E

Každý den závodu budou pořadatelem vylosovány z osudí 2 týmy, u kterých proběhne kontrola koncových montáží a vzdáleností, na kterých jsou montáže položeny. U týmu bude provedena kontrola náhodně vybraného prutu. Pokud bude zjištěno porušení zákazu zavážení montáží za vyznačený sektor, nebo bude u týmu zjištěno používání nepovolených montáží, obdrží takový tým červenou kartu a bude ze závodu bez náhrady vyloučen.

6F

Krmení mimo vlastní vyznačený lovný sektor je zakázáno. Tým, u kterého bude krmení mimo vlastní sektor zjištěno, obdrží červenou kartu a bude ze závodu bez náhrady vyloučen.

6G

Každý tým obdrží při vstupní registraci 2 kusy GPS trackeru oproti složení vratné kauci ve výši 6000 Kč (250 EUR). Po přesunu na lovné místo umístí tým každý tracker do člunu dle instrukcí rozhodčích. Hlavní rozhodčí pak trackery zaplombuje v rámci předání lovného místa před začátkem závodu. V závodu smí být použitý pouze člun se zaplombovaným trackerem. V případě výměny člunu v průběhu závodu je tým povinen kontaktovat hlavního rozhodčího, který tracker opět zaplombuje v novém člunu. Po skončení závodu rozhodčí trackery odplombují.

Pomocí trackeru sleduje hlavní rozhodčí polohu člunů v průběhu závodu. V případě, že tým podá protest na porušení hranice sektoru jiným týmem, je záznam trasy člunu z trackeru rozhodující pro posouzení oprávněnosti protestu.

Po skončení závodu tým odevzdá oba trackery v rámci výstupní registrace. V případě, že tým vrátí trackery nepoškozeny, bude mu vrácena kauce v plné výši. V opačném případě bude kauce krácena podle rozsahu poškození trackeru.

7 | Bodování

7A

Každému týmu se bodují pouze tři nejtěžší kapři, z jejichž váhy se stanoví konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů. (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované kapry. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem, pokud bude jeho hmotnost vyšší než součet hmotností tří bodovaných kaprů jiného týmu.) Kapr je bodován od 7 kilogramů. Do soutěže bude i v roce 2024 zařazena také speciální cena za "těžbu". Hodnotit se bude součet hmotností všech ulovených bodovaných ryb.

7B

Po ulovení bodovaného kapra zavolá jeden z členů úspěšného týmu mobilním telefonem svého rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zaznamená úlovek v mobilní aplikaci, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v mobilní aplikaci i kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem. Bez upozornění rozhodčího na úlovek nesmí tým s prutem, na který byl kapr uloven, jakkoliv manipulovat (nahazovat, zavážet). Každý úlovek nad 20 kg potvrdí svým podpisem člen sousedního týmu.  

7C

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

7D

Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání a přivezení na břeh. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu. Pro započítání kapra je nutné splnit následující požadavky:

a) Ihned po záběru upozornit na záběr rozhodčího formou SMS. Na jinou formu oznámení nebude brán zřetel. Pokud rozhodčí nebude upozorněn do 8.00 hodin (konce závodu/zaznění sirény), nebude se zdolaný kapr počítat do výsledku závodu.

b) Kapr musí být zdolán a převezen na břeh do 8.20 hodin (čas dovezení kapra na břeh potvrdí rozhodčí pořízením fotky). Pokud tým nestihne se zdolaným kaprem přirazit člunem ke břehu do 8.20, nebude se zdolaný kapr počítat do výsledku závodu.

7E

Jestliže tým má již v kartě zaznamenány 3 ulovené kapry, může menší kapry pouštět rovnou po ulovení. Toto neplatí v případě, že tým chytí kapra, jehož hmotnost je větší než 15 kilogramů. Při zjištění porušování tohoto pravidla bude týmu udělena žlutá karta.

7F

Loví se systémem „chyť a pusť“. Všechny ulovené ryby se tak musí co nejdříve vrátit zpět do Novomlýnské nádrže.

8 | Povinné rybářské vybavení

Každý tým musí být vybaven:

 • vyprošťovačem háčků,

 • dvěma podběráky,

 • nejméně dvěma podložkami (jedna na břehu, další v každém člunu),

 • minimálně třemi saky na uchovávání ryb (v každém saku může být pouze jeden kapr),

 • plovákem se závažím pro bezpečné uchování ryb v saku,

 • bílým neoslňujícím světlem (kterým musí být každý tým označen po dobu nočního lovu),

 • trojnožkou pro vážení ryb,

 • každý člen týmu bude mít u sebe platný rybářský lístek a platnou povolenku k lovu ryb na revíru Dyje 5 (461 024).

9 | Člun a povinné vybavení

9A

Každý tým může používat dva čluny (vždy však musí být minimálně jeden rybář na břehu). Člun musí být o minimální délce 260 cm a nesmí být jednokomorový. Maximální délka člunu může být 5,5 metrů. Povoleno je pouze veslování nebo používání elektrického motoru. Prsačky v lodi jsou povoleny.

V každém člunu musí být po celou dobu závodu umístěno:

 • Označení, že člun prošel boatcheckem,

 • bílé neoslňující světlo pro noční lov (které musí být používáno od setmění po rozednění),

 • lodní houkačku (sirénu) – musí být pevně připojena k lodi,

 • kýbl na vylévání vody ze člunu (musí být k lodi pevně přivázán),

 • tažné lano o délce minimálně 5 metrů,

 • dvě vesla,

 • podložka pro bezpečný převoz kapra ke břehu,

 • vesta pro každého závodníka splňující normu EN 395, 396, 399 nebo EN 12402-5. (Upozorňujeme, že vesty od společnosti FOX již ztratily osvědčení o certifikaci).

9B

Před začátkem závodu provedou rozhodčí kontrolu člunů a jejich povinného vybavení. Bez kontroly a schválení člunu od rozhodčího nelze člun použít pro mapování dna, krmení, zavážení nebo zdolávání apod. V případě, že tým v průběhu závodu vymění člun nebo jakékoliv vybavení, které je povinnou součástí lodi (viz Boatcheck), je povinen toto nahlásit svému rozhodčímu, který provede novou kontrolu. Pokud toto tým neprovede, bude mu udělena žlutá karta.

9C

Každý tým samostatně zodpovídá za to, že bude v noci na vodě viditelný ze všech stran. Jestliže nebude pro rozhodčí člun viditelný po celou dobu pobytu na vodě, bude týmu udělena žlutá karta.  

9D

Během závodu může být vyhlášen zákaz používání člunů. Tento zákaz bude vyhlášen na oficiálních stránkách závodu a na Facebooku. Zákaz může platit buď pro celé jezero, nebo jen pro konkrétní sektor. Závodníci budou o zákazu informováni i prostřednictvím rozhodčích. 

9E

Závodník nesmí používat člun, jestliže bude pod vlivem alkoholu nebo drog!

9F

Člun musí být vždy pevně uchycen ke břehu nebo vytažen na břeh tak, aby nemohlo dojít k jeho spontánnímu uvolnění. Doporučujeme si vzít podložku pod člun, aby nedošlo na ostrých kamenech k jeho poškození. Případně je také možné kotvit člun pomocí plováku.

10 | Problém na vodě

V případě, že dojde k jakémukoliv problému závodníka na vodě, je povinen na sebe upozornit sirénou nebo světlem. Týmový kolega nebo jakýkoliv jiný závodník je povinen upozornit na toto vedení závodu. Jestliže je zcela zřejmé, že jde o život závodníka, jsou ostatní závodníci povinni uvědomit Policii ČR a vodní záchrannou službu (krizová čísla jsou uvedena v kartě závodníka). Pokud se k tomu cítí kompetentní, mohou závodníkovi pomoci i sami.

11 | Povolená technika lovu

11A

Soutěží dvou až tříčlenné týmy. Jeden soutěžní tým chytá maximálně na 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady! Tým může využívat i pátý a šestý prut, avšak pouze pro spodování nebo markrování.

11B

Bivakovat, používat lodě a chytat 24 hodin nonstop mohou pouze závodníci, a to pouze po dobu závodu.

11C

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je povolen.

11D

Je ZAKÁZÁNO používat odpadávací olověné zátěže. Místo nich smí být použity pouze přírodní kameny (vyjma kamenů z hráze), železné nebo betonové zátěže. Olověné zátěže smí být použity pouze pro odhoz nebo pro lov s „IN LINE“ montáží.

11E

Používání zavážecích lodiček je ZAKÁZÁNO.

11F

Zdolávání ulovených ryb je možné ze člunu, ze břehu nebo z vody, avšak maximálně do úrovně pasu, a to maximálně do vzdálenosti 10 metrů od břehu. V případě nižšího stavu vody, může hlavní rozhodčí dovolit vzdálenost větší.

11G

Označování lovného místa je povoleno pouze tyčovou bójkou. Každý tým může použít maximálně 4 tyčové bójky (mohou být osazeny neoslňujícím světlem). Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.

11H

Mapování dna, krmení, zavážení nástrah apod. je možné až po začátku závodu. Dovolená vzdálenost pro zavážení je 500 metrů. Echolot i GPS je povoleno.

11CH

Při používání člunu je každý závodník povinen mít na sobě zapnutou záchrannou vestu. V případě porušení tohoto nařízení bude tým napomenut žlutou kartou. 

12 | Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno, jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a odvézt si je, nebo je umístit ve stanovený čas na sběrné místo, které mu určí pořadatel.

13 | Protest

13A

Každý tým má právo vznést protest v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však vůči pravidlům samotným. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 5 000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

13B

Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká. Dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina). Při hlasování se nelze zdržet hlasování.

14 | Tresty

Napomenutí rozhodčího (např. za nedodržení umístění kapra v podložce při transportu v lodi, nenahlášení opuštění sektoru na lodi rozhodčímu, apod.). V případě druhého napomenutí dostane tým žlutou kartu. 

14B

Udělení žluté karty znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené (zavezené) pruty a ani nesmí zakrmovat nebo mapovat dno. Jestliže potrestaný tým obdrží v průběhu závodu další žlutou kartu, automaticky dostává kartu červenou. 

14C

Udělení červené karty znamená, že tým je bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory závodu.  Výsledky týmu jsou anulovány.

14D

Tým, který bude ze závodu vyloučen, se nesmí v dalších třech letech zúčastnit závodu Stairs2Hell. Jestliže se kdokoliv ze závodníků pokusí uplatit rozhodčího, aby tak ovlivnil pořadí závodu, bude ze závodu bez náhrady vyloučen, nesmí se již nikdy závodu Stairs2Hell zúčastnit a bude na členy týmu podáno trestní oznámení dle § 332 o podplácení: Trestní zákoník – 40/2009 Sb.

14E

O udělení žluté karty může rozhodnout jakýkoliv rozhodčí. O udělení červené karty může rozhodnout pouze hlavní rozhodčí. 

15 | Výstupní registrace

15A

Týmy opustí korunu hráze po skončení závodu v sobotu 12. října 2024 nejpozději v 10.30 hodin a své automobily zaparkují na centrálním parkovišti. Následně se pak pěšky přesunou k samotné výstupní registraci.

15B

Povinností každého týmu je se ze závodu odregistrovat. Tým, který se neodregistruje, se nebude moci zúčastnit dalšího ročníku závodu Stairs2Hell!

15C

Po skončení závodu tým odevzdá při výstupní registraci oba GPS trackery. V případě, že tým vrátí trackery nepoškozeny, bude mu vrácena kauce v plné výši. V opačném případě bude kauce krácena podle rozsahu poškození GPS trackeru.

15D

V rámci slavnostního vyhlášení závodu Stairs2Hell 2024 proběhne losování jednoho volného startovního místa na Stairs2Hell 2025. Tohoto losování se mohou zúčastnit pouze týmy, které se řádné řádně odregistrují v zázemí závodu. V případě vylosování si tým musí převzít cenu v plném složení, ve kterém absolvoval závod. Jestliže vylosovaný tým nebude kompletní, bude se o volné startovní místo dále losovat.

16 | Vyhodnocení závodu

16A

Vítězí tým, který za celou dobu závodu dosáhl nejvyššího součtu hmotností tří ulovených kaprů. V případě rovnosti kilogramů rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

16B

Vítězem sektoru se stane tým, který bude mít v daném sektoru nejvyšší součet hmotností tří ulovených kaprů (v případě rovnosti kilogramů rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.).  Pokud se však tým umístí na prvních třech místech závodu, stává se vítězem sektoru další tým v pořadí. Ceny si převezmou i týmy, které se v sektoru umístí na 2. a 3. místě.

16C

Vítězem ceny za nejtěžšího kapra se stane tým, který chytí po dobu závodu nejtěžšího kapra. V případě rovnosti kilogramů u více týmů si tyto týmy cenu rozdělí.

16D

Speciální cenu za takzvanou "těžbu" obdrží týmy s největším součtem hmotností všech bodovaných ryb na prvních třech místech pořadí. Pokud se však týmy umístí na prvních třech místech závodu, stává se vítězem této ceny další tým v pořadí. V případě rovnosti součtu hmotností ulovených ryb u více týmů je rozhodující čas ulovení první bodované ryby. 

16E

Speciální cenu za první bodovanou rybu obdrží tým, který uloví prvního kapra o váze větší jak 7kg.

16F

V případě předčasného ukončení závodu z důvodu vyšší moci pořadatel stanoví přesný čas ukončení, a tato doba bude rozhodná pro stanovení konečných výsledků závodu.

CO NENÍ V PRAVIDLECH DOVOLENO, JE ZAKÁZÁNO!

17 | Předání výher

17A

Slavnostní vyhlášení se bude konat v areálu závodu. Vítězné týmy budou vyhlašovány v pořadí – sektory, vítěz těžby, nejtěžší ryba závodu, 3.,2.,1. místo. Jestliže se tým na výzvu nedostaví, bude ceremoniál pokračovat ve vyhlašování dalšího pořadí.

17B

Týmy, které si nepřevezmou hmotné ceny a šek na finanční odměnu v rámci oficiálního ceremoniálu, ztrácejí nárok na všechny ceny, včetně finanční odměny. Hmotné ceny následně propadnou ve prospěch dalšího týmu v pořadí. Výjimkou může být tým, který by musel závod opustit ze závažných důvodů např. úmrtí v rodině, vážné zranění či onemocnění závodníka.  V takovém případě bude o dalším postupu rozhodovat komise složená z hlavních pořadatelů.

17C

Peněžité výhry se týmům budou zasílat na účet, který vítězné týmy dodají pořadateli. Výhry budou týmům vyplaceny do konce prosince 2024, a to v kurzu 1 EUR/24 Kč. Poháry a hmotné ceny si vítězné týmy převezmou v rámci slavnostního vyhlášení závodu.

18 | Závěrečná ustanovení

18A

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem při registraci.

18B

Je přísně zakázáno jakkoliv přemisťovat kameny na koruně hráze nebo je používat k ukotvování bivaku atd. Dále je zakázáno jakkoliv narušovat betonovou hráz hřebíky, kolíky apod. V případě, že bude některý z těchto prohřešků zjištěn, bude po týmu vymáhána pokuta, kterou určí společnost Povodí Moravy S.p.

18C

Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena podle počtu přihlášených týmů, viz 18D. Dojde-li ke zrušení závodu z důvodu vládního nařízení či z jiného rozhodnutí orgánů státní správy (Covid 19 apod.), vzniká nám nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou závodu ve výši 60 % startovného, závodníkům bude vráceno 40 % z celkové uhrazené částky. Zaplacením první splátky startovného tým souhlasí se všemi podmínkami konání závodu Stairs2Hell 2024, režimem plateb a storno podmínkami. Zároveň souhlasí s výší nákladů spojených s přípravou závodu ve výši 60 % startovného. 

18D

V případě, že nebude plně obsazena kapacita závodu, budou finanční ceny odpovídat následujícímu schématu. Ostatní ceny zůstávají beze změny.

Počet týmů / 1. místo / 2. místo / 3. místo

 • 60 týmů / 12.000 EUR / 6.000 EUR / 3.000 EUR

 • 75 týmů / 15.000 EUR / 7.500 EUR / 4.000 EUR

 • 90 týmů / 18.000 EUR / 9.000 EUR / 4.000 EUR

 • 100 týmů / 20.000 EUR / 10.000 EUR / 5.000 EUR

18F

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

18G

Všichni účastníci závodu Stairs2Hell se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou utrpěnou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodu, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí

18H

Po celou dobu konání akce budou přítomni oficiální kameramani a fotografové. Všichni účastníci závodu jsou povinni jim být plně k dispozici a vyhovět jejich požadavkům. Svým podpisem při registraci dávají závodníci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a k jejich použití pro komerční účely.