13 - PROTEST (22)

13A

Každý tým má právo vznést protest v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však vůči pravidlům samotným. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 5.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

13B

Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká. Dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina). Při hlasování se nelze zdržet hlasování.