16 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (22)

16A

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem při registraci.

16B

Je přísně zakázáno, jakkoliv přemisťovat kameny na koruně hráze nebo je používat k ukotvování bivaku, atd. Dále je zakázáno, jakkoliv narušovat betonovou hráz hřebíky, kolíky apod. V případě, že bude některý z těchto prohřešků zjištěn, bude po týmu vymáhána pokuta, kterou určí společnost Povodí Moravy S.p.

16C

Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. Zruší-li tým registraci po 1. březnu 2022, nemá takový tým nárok na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů způsobených absencí takového týmu a jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým, nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.

16D

Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena podle počtu přihlášených týmů, viz bod 16 E. Dojde-li ke zrušení závodu z důvodu vládního nařízení či z jiného rozhodnutí orgánů státní správy (Covid 19, apod.), vzniká nám nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou závodu ve výši 60 % startovného, závodníkům bude vráceno 40% z celkové uhrazené částky. Zaplacením první splátky startovného tým souhlasí se všemi podmínkami konání závodu Stairs2Hell 2022, režimem plateb a storno podmínkami. Zároveň souhlasí s výší nákladů spojených s přípravou závodu ve výši 60 % startovného. 

16E

V případě, že nebude plně obsazena kapacita závodu, budou finanční ceny odpovídat následujícímu schématu. Ostatní ceny zůstávají beze změny.

Počet týmů / 1. místo / 2. místo / 3. místo

60 týmů / 12.000 EUR / 6.000 EUR / 3.000 EUR

75 týmů / 15.000 EUR / 7.500 EUR / 4.000 EUR

90 týmů / 18.000 EUR / 9.000 EUR / 4.000 EUR

100 týmů / 20.000 EUR / 10.000 EUR / 5.000 EUR

16F

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

16G

Všichni účastníci závodu Stairs2Hell se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou utrpěnou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodu, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí

16H

Po celou dobu konání akce budou přítomni oficiální kameramani a fotografové. Všichni účastníci závodu jsou povinni jim být plně k dispozici a vyhovět jejich požadavkům. Svým podpisem při registraci dávají závodníci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a k jejich použití pro komerční účely.