5 - LOVNÝ SEKTOR (22)

5A

Lovné sektory jsou vyznačené sprejem, cedulí s číslem místa a bójemi (každá boje má svou GPS pozici. Pokud jakýmkoliv vlivem přijde tým o bóji, platí GPS pozice, kterou má tým uvedenu v kartě). Každý tým bude mít ve svém lovném sektoru připraveny jednu až dvě bóje (dle vylosované pozice), které si musí umístit po zahájení závodu na zadané GPS pozice, a to nejdéle do jedné hodiny po zahájení závodu. Manipulovat s bójemi je od 1. 10. 2022 od 15:00 hodin zakázáno (čas může být prodloužen v případě boat banu)! Pokud nebudou bóje včas umístěny na vodě, obdrží tým žlutou kartu. 

Jestliže bude bóje posunuta povětrnostními vlivy, je možné si ji vrátit zpět na GPS pozici, ale jen za asistence rozhodčího. 

Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní závodníci a návštěvníci mohou vstoupit jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru. Tým si může postavit zázemí (bivaky) nebo umístit pruty po celém svém sektoru (s výjimkou vodohospodářských staveb, viz bod 16b).

5B

V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

5C 

Každý tým je povinen si převzít do zahájení závodu svůj sektor. Převzetí sektoru potvrdí svým podpisem do zápisu hlavnímu rozhodčímu. Jestliže po zahájení závodu tým zjistí, že nemá kde chytat, ačkoliv si lovný sektor převzal, bude takový tým ze závodu bez náhrady vyloučen.  

5D

V případě, že jakýkoliv tým bude chytat v cizím sektoru, bude bez náhrady ze závodu vyloučen. Je povinností každého týmu pohlídat si, že chytá ve svém sektoru. Pořadatel všem závodníkům předá GPS souřadnice, které přesně vymezují jejich lovný sektor.  

5E

Každý den závodu budou Headmarshallem vylosovány z osudí 2 týmy, u kterých proběhne kontrola koncových montáží a vzdáleností, na kterých jsou montáže položeny. U týmu bude provedena kontrola dvou náhodně vybraných prutů. Pokud bude zjištěno porušení zákazu zavážení montáží za vyznačený sektor, nebo bude u týmu zjištěno používání nepovolených montáží, obdrží takový tým červenou kartu a bude ze závodu bez náhrady vyloučen.

5F

Krmení mimo vlastní vyznačený lovný sektor je zakázáno. Tým, u kterého bude krmení mimo vlastní sektor zjištěno, obdrží červenou kartu a bude ze závodu bez náhrady vyloučen.

5G

Každý tým obdrží při registraci 2 kusy GPS trackeru oproti složení vratné kauce 6000 Kč. Po přesunu na lovné místo umístí tým každý tracker do člunu dle instrukcí rozhodčích. Hlavní rozhodčí pak trackery zaplombuje v rámci předání lovného místa před začátkem závodu. V závodu smí být použitý pouze člun se zaplombovaným trackerem. V případě výměny člunu v průběhu závodu je tým povinen kontaktovat hlavního rozhodčího, který tracker opět zaplombuje v novém člunu. Po skončení závodu rozhodčí odplombují trackery, které si následně převezmou hlavní rozhodčí, 
a bude vrácena složená kauce. 

Pomocí trackeru sleduje hlavní rozhodčí polohu člunů v průběhu závodu. V případě, že tým podá protest na porušení hranice sektoru jiným týmem, je záznam trasy člunu z trackeru rozhodující pro posouzení oprávněnosti protestu. Po skončení závodu tým odevzdá oba trackery v rámci odregistrace. V případě, že tracker zůstane nepoškozen, bude mu vrácena kauce v plné výši. V opačném případě bude kauce krácena podle rozsahu poškození trackeru.